shutterstock_272565347

Wet- en regelgeving voor beschermingsbewindvoerders

Beschermingsbewindvoerders zullen in de uitoefening van hun taken rekening moeten houden met verschillende wettelijke bepalingen. Naast algemene wetgeving zijn er nog een aantal specifieke regelingen die betrekking hebben op beschermingsbewind.

Titel 19 van boek 1 BW

Beschermingsbewind is geregeld in Boek 1 titel 19 van het Burgerlijk Wetboek, dat zijn de artikelen 431 tot en met 449. In deze artikelen wordt geregeld wat de gronden zijn voor het instellen van bewind, wie hiertoe kunnen verzoeken en wie tot bewindvoerder kunnen worden benoemd. Verder regelen deze artikelen ondermeer de verplichtingen van de bewindvoerder en wat zijn taken zijn. Zo moet de bewindvoerder een zogenoemde boedelbeschrijving opstellen en jaarlijks een rekening en verantwoording overleggen. Ook wordt geregeld dat de rechthebbende niet zelfstandig over de onder bewind staande goederen kan beschikken en dat het beheer aan de bewindvoerder toekomt.

Aanbevelingen LOVCK

De kantonrechter van de rechtbank voor het gebied waar de onderbewindgestelde woont stelt het bewind in en houdt hierop toezicht. Als uitgangspunt voor de rechters van alle rechtbanken zijn er landelijke aanbevelingen opgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton. Deze aanbevelingen zijn niet bindend, in bijzondere gevallen kan er van worden afgeweken. Hoewel de kantonrechter enige beoordelingsruimte en beleidsvrijheid heeft zijn deze aanbevelingen in de praktijk vaak het uitgangspunt van de kantonrechter.

Overige wet- en regelgeving

Verschillende rechtbanken hebben zelf ook nog richtlijnen uitgevaardigd. Deze richtlijnen zijn dan van toepassing op de bewinden die door die specifieke rechtbank zijn uitgesproken en waarop zij toezicht houdt. Verder hebben rechtbanken reglementen voor procesvoering, wat relevant is bij de aanvraag van het bewind, en protocollen voor de communicatie met de rechtbank, wat mede voor de jaarlijkse rekening en verantwoording van belang is. Een beschermingsbewindvoerder kan worden betaald voor de taak die wordt uitgevoerd. De regels voor de beloning van personen die als familielid zijn benoemd als beschermingsbewindvoerder verschillen van die van de personen die als professionele beschermingsbewindvoerder zijn benoemd. De bedragen die gerekend mogen worden zijn vastgesteld in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Professionele bewindvoerders

Sinds de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap in 2014 moeten professionele bewindvoerders aan strenge voorwaarden voldoen en gelden er diverse kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders zijn nader uitgewerkt in het besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Schulden

Wanneer de rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder er allereerst voor moeten zorgen dat de financiële situatie wordt gestabiliseerd. De bewindvoerder kan het traject van gemeentelijke schuldhulpverlening initiëren. Op grond van de Wet op het Consumentenkrediet heeft de beschermingsbewindvoerder ook de bevoegdheid om zelf de schulden te regelen.