Diensten

 • Wanneer u niet meer goed zelf voor uw financiële zaken kan zorgen kan een bewindvoerder dit van u overnemen. De beslissingen over de financiën worden dan door de bewindvoerder genomen.

  Wat is beschermingsbewind?

  Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel. Het wordt door de rechter ingesteld als u vanwege uw lichamelijk of psychische omstandigheid niet meer goed voor uw financiën kan zorgen. Het kan dan gaan om psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking, verslavingen of senioren die de financiën niet meer goed zelf kunnen regelen. Ook het hebben van problematische schulden kan een reden zijn om bewindvoering in te stellen.

  De taken van de bewindvoerder

  De bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Wanneer er bewind is ingesteld maken wij een financieel overzicht: de boedelbeschrijving. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om alles wat onder het bewind valt goed te beheren. Ook regelen wij uw financiële huishouding, doen belastingaangifte en vragen, wanneer dat van toepassing is, toeslagen aan.

  Bewindvoering in de praktijk

  Samen met u zullen wij een budgetplan opstellen. Hierin staan al uw vaste uitgaven en het geld dat u nodig hebt om te leven. U krijgt eigen logingegevens zodat u altijd kan meekijken in uw eigen financiële gegevens. Ook stellen we een plan van aanpak op waarin we de afspraken voor het bewind vastleggen. Regelmatig is er contact en op vaste tijden zijn we voor u bereikbaar voor al uw vragen over het bewind. De rechter houdt toezicht en controleert de bewindvoerder.

  Bewind en mentorschap

  Beschermingsbewind heeft betrekking op uw financiën, persoonlijke niet-financiële beslissingen neemt u zelf. Het kan voorkomen dat er ook beslissingen genomen moeten worden op het gebied van verzorging en behandeling. Wanneer u niet meer in staat bent om dat zelf te doen kan er een mentor worden benoemd. Als beschermingsbewindvoerder werken wij waar nodig samen met de mentor, zodat het voor u overzichtelijk blijft. Het is ook mogelijk dat wij als mentor worden benoemd.

  Beschermingsbewind bij een groter vermogen

  Bobeldijk Financiële Zorgverlening heeft ook ervaring met grotere vermogens. Wanneer u een beschermingsbewindvoerder nodig hebt en over vermogen beschikt bent u bij ons aan het juiste adres. Met onze deskundigheid, persoonlijke blik en groot zakelijke netwerk zoeken wij naar een verantwoorde manier om uw vermogen te bewaren en/of duurzaam te beleggen. Dit doen wij op een manier die bij u past.

  Bewindvoering aanvragen

  Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. De aanvraag kan door u zelf of door een betrokkene, zoals familie of uw zorginstelling worden gedaan. Wij kunnen u hierbij helpen. In een eerste gesprek bespreken we uw verwachtingen van het bewind en inventariseren we de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Wanneer de aanvraag bij de rechtbank wordt behandeld gaan wij met u mee.

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over bewindvoering door Bobeldijk Financiële Zorgverlening, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

  Kosten van de bewindvoering

  De tarieven voor bewindvoering worden door de overheid vastgesteld. In veel gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt vragen wij dat voor u aan bij uw gemeente. Als u over voldoende vermogen beschikt betaald u deze kosten zelf.

  Ervaringen

  Lees hier ervaringen over bewindvoering door Bobeldijk Financiële Zorgverlening.

   
 • Budgetbeheer wordt ook wel inkomensbeheer genoemd. Budgetbeheer kan u helpen wanneer u tijdelijk of langdurig niet in staat bent om voor uw financiën zorg te dragen.

  Voor wie is budgetbeheer nuttig?

  Budgetbeheer kan nodig zijn als het u niet lukt om rond te komen. Het kan ook zijn dat u het overzicht bent kwijtgeraakt in uw financiën. Wanneer u ongemerkt meer geld uitgeeft dan de bedoeling is kan budgetbeheer de ‘stok achter de deur’ zijn die u nodig hebt.

  Hoe budgetbeheer werkt

  Na uw aanmelding inventariseren we aan de hand van uw bij- en afschrijvingen wat uw inkomsten zijn en wat uw uitgavepatroon is. Aan de hand hiervan maken we een budgetplan waarin alle vaste lasten zijn opgenomen. Samen met u kijken we ook wat u nodig hebt om van te leven en waarvoor u wilt gaan sparen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

  Twee bankrekeningen

  De inkomsten en vaste lasten worden vanaf de ‘beheer-rekening’ geregeld. Alle post en berichten over de financiën, zoals rekeningen, stuurt u aan ons door. Het afgesproken leefgeld wordt op vaste momenten op de ‘leefgeld-rekening’ overgemaakt. Op de beheerrekening reserveren we voor eenmalige en onvoorziene uitgaven.

  Ervaringen

  Lees hier ervaringen over budgetbeheer door Bobeldijk Financiële Zorgverlening.

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over budgetbeheer door Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 • Een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, Daar is iedereen bij gebaat! Dat helpt om in de toekomst de juiste keuzes te maken en om ongewenste verassingen te voorkomen.

  Voor wie is budgetcoaching nuttig?

  Budgetcoaching kan in veel omstandigheden nuttig zijn. Lijkt één van onderstaande punten op uw situatie? Dan hebt u waarschijnlijk baat bij een budgetcoach.

  • Er komt voldoende geld binnen, maar: waar blijft het toch?
  • De berg ongeopende post wordt steeds groter. Waar haal ik de moed vandaan om er aan te beginnen?
  • Biedt uw administratie geen inzicht? Hoe krijg ik het ooit weer opgeruimd?
  • Ik kom structureel geld tekort aan het eind van de maand. Ik ben die rode cijfers op de bank beu. Wat nu?
  • Door ziekte, ontslag, echtscheiding, of een andere oorzaak. Is het inkomen aanzienlijk lager geworden. Hoe redden we het hiermee?
  • Mijn partner, die altijd de administratie deed, is er niet meer. Wie leert mij hoe ik dat moet doen?
  • Ik dreig in de problemen te komen door achterstanden. Hoe kan ik erger voorkomen?

  Een budgetcoach is als een kompas dat u leidt naar een gezonder financiële situatie. In plaats van het veroorzaken van slapeloze nachten kan uw geld dan weer bijdragen aan het realiseren van uw dromen. Financiële problemen komen voor in elke laag van de bevolking. Ook gebeurt dit veel vaker dan u wellicht denkt. U hoeft zich daarvoor niet te schamen!

  Wat wij voor u kunnen betekenen:

  Als budgetcoach begeleiden wij mensen die inzicht willen krijgen én houden in hun persoonlijk budget. Wij brengen uw financiën zo in kaart dat u er weer grip op kunt krijgen. Zo kunt u weer anticiperen op verwachte én onverwachte situaties.

  In de praktijk komen zowel jongeren, volwassenen als ouderen in aanraking met onvoorziene situaties. U komt voor financiële verrassingen te staan en weet niet goed welke keuzes u moet maken. Als budgetcoach helpen wij u ook om inzicht te krijgen in hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verminderen.

  De regie over uw financiën terugkrijgen

  Het doel is dat u weer zelf uw eigen financiële zaken kunt regelen, zonder hulp van anderen. In een vrijblijvend intakegesprek inventariseren wij samen met u waar u behoefte aan heeft en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook als u het gevoel hebt dat er wel iets moet gebeuren, maar niet goed weet waar u zou moeten beginnen, kunnen wij u helpen.

  Budgetcoaching voor ondernemers

  Ondernemen is niet te vergelijken met werken in loondienst. Een ondernemer moet als zelfstandige veel regelen. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd eenvoudig is. Wanneer u geen overzicht meer hebt over de (privé) administratie is het de hoogste tijd om stappen zetten. Bobeldijk Financiële Zorgverlening weet waar ZZP’ers tegen aan kunnen lopen. Schaamte kan een reden zijn om niet in actie te komen, maar het op tijd inroepen van deskundige ondersteuning kan erger voorkomen.

  Ervaringen

  Lees hier ervaringen over budgetcoaching door Bobeldijk Financiële Zorgverlening.

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over budgetbeheer door Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 • Wanneer u bent benoemd als testamentair bewindvoerder kan Bobeldijk Financiële Zorgverlening u ondersteunen en adviseren in de uitvoering hiervan. Indien u dit wenst is het ook mogelijk dat wij de bewindvoering volledig overnemen. Ook is het mogelijk om Bobeldijk Financiële Zorgverlening bij testament te benoemen als bewindvoerder over het vermogen dat u zult nalaten.

  Wat is testamentair bewind?

  Testamentair bewind beschermt het vermogen dat u zult nalaten. Wanneer dit bewind wordt ingesteld kan de erfgenaam niet zelf het beheer voeren over het na te laten vermogen. Dit kan wenselijk zijn wanneer de erfgenaam niet zelf in staat wordt geacht om goed met het vermogen om te gaan. Dit kan onder andere zijn vanwege de leeftijd of specifieke omstandigheden van de erfgenaam. Het hebben van een verslaving, problematische schulden of een beperkt verstandelijke vermogen van de erfgenaam of andere omstandigheden kunnen er toe leiden dat testamentair bewind zinvol is.

  Afgescheiden vermogen

  Het vermogen dat onder testamentair bewind wordt gesteld vormt juridisch gezien een ‘afgescheiden vermogen’. Het beheer daarvan komt niet aan de rechthebbende toe. In principe zijn schulden van de rechthebbende ook niet te verhalen op het vermogen dat onder bewind staat.

  Hoe kan testamentair bewind worden ingesteld?

  Bij testament kan er worden geregeld dat over de nagelaten of vermaakte goederen (het vermogen uit de erfenis) bewind wordt gevoerd door een bewindvoerder. Bobeldijk Financiële Zorgverlening kan u verder informeren over de mogelijkheden om testamentair bewind in te stellen. Een notaris kan u vervolgens verder helpen met het opstellen van een testament en het opnemen van testamentair bewind daarin

  Met welk belang kan testamentair bewind worden ingesteld?

  Testamentair bewind wordt vermoed te zijn ingesteld in het belang van de rechthebbende. Daarnaast kan het bewind ook worden ingesteld in het belang van een andere dan de rechthebbende, zoals bijvoorbeeld een vruchtgebruiker. Bij een gemeenschappelijk bezit kan er ook sprake zijn van een gemeenschappelijk belang.

  Wat valt er wel en niet onder testamentair bewind?

  Testamentair bewind wordt ingesteld over nagelaten goederen. Het is goed om te realiseren dat bij testamentair bewind niet de erfgenaam zelf onder bewind wordt gesteld. De rechthebbende wordt door het instellen van testamentair bewind ook niet handelingsonbekwaam. Wel is zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten voor het vermogen dat onder het testamentair bewind valt beperkt.

  Wat zijn de rechten van rechthebbende?

  De persoon voor wie het testamentair bewind is ingesteld, de rechthebbende, voert niet zelf het beheer over het nagelaten vermogen. Dit wordt door de testamentair bewindvoerder gedaan. De rechthebbende heeft de medewerking of toestemming nodig van de testamentair bewindvoerder voor rechtshandelingen die betrekking hebben op het vermogen dat valt onder het testamentair bewind. De rechthebbende is naast de bewindvoerder wel bevoegd om handelingen te verrichten die voor het gewone onderhoud van de goederen nodig zijn, of handelingen die echt geen uitstel kunnen lijden.

  Wat zijn de bevoegdheden van de bewindvoerder?

  Welke bevoegdheden de bewindvoerder heeft kunnen in het testament worden geregeld. De wettelijke regeling is dat de bewindvoerder toestemming nodig heeft voor rechtshandelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de onder bewind staande goederen. Het is mogelijk om deze bevoegdheden bij testament te verruimen omdat het niet altijd gewenst is dat de bewindvoerder toestemming aan de rechthebbende moet vragen. Wanneer dat gewenst is kan de bewindvoerder bij testament ook worden opgedragen de erfenis op een bepaalde wijze te verdelen. In dat geval kan de bewindvoerder ook als executeur/afwikkelingsbewindvoerder worden benoemd.

  Hoe eindigt het testamentair bewind?

  Het testamentair bewind eindigt wanneer de termijn is verstreken waarvoor het is ingesteld. Dat wordt dus in het testament geregeld. Als het bewind alleen in belang van de rechthebbende is ingesteld kan de rechtbank het bewind ook opheffen op verzoek van de bewindvoerder. Dit kan worden verzocht als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of als aannemelijk is dat de rechthebbende de goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Ook de rechthebbende kan na vijf jaar, op deze gronden aan de rechtbank verzoeken het bewind op te heffen.

  Wanneer u zelf als testamentair bewindvoerder bent benoemd

  Regelmatig komt het voor dat een testamentair bewindvoerder binnen de familie wordt benoemd. In de praktijk kan dit tot onenigheid of spanningen leiden. U wilt de familieverhoudingen goed houden, maar merkt dat dit lastig is omdat u bij testament tot bewindvoerder bent benoemd. Vaak is in de notariële akte ook de mogelijkheid opgenomen om een opvolgende bewindvoerder te benoemen. Bobeldijk Financiële Zorgverlening kan in dat geval het testamentaire bewind van u overnemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te spreken.

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over budgetbeheer door Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

 • Elke kerkelijke gemeente heeft gemeenteleden met geldzorgen. Als diaconie geeft u hen wellicht financiële ondersteuning. Bobeldijk Financiële Zorgverlening heeft ruime ervaring in het bijstaan van diaconieën en het werken voor diaconieën.

  Hulp door de diaconie

  U wilt dat gemeenteleden met geldzorgen niet voor hun hele leven door u worden ondersteund, maar op termijn weer zorg kunnen dragen voor hun eigen financiën. Onbedoeld kan financiële hulp (onderliggende) problemen in stand houden of er toe leiden dat de ontvanger van de hulp geen recht meer heeft op financiële regelingen van de overheid.

  Bijstaan van de diaconie

  Het kan ook zijn dat u als diaconie wilt ondersteunen, maar niet goed weet waar u in het specifieke geval wijs aan doet.  Wanneer u hulp wilt geven aan iemand binnen of buiten uw gemeente kunnen wij adviseren over wat de meest passende mogelijkheid daarvoor is. Ook kunnen wij als een klankbord voor de diaconie functioneren.

  De diaconie als opdrachtgever

  In de praktijk blijkt dat wanneer Bobeldijk Financiële Zorgverlening is betrokken bij diaconale zorg die (langdurige) wordt gegeven dit de verhouding tussen de betreffende persoon en de diaken ten goede komt. Als diaken hoeft u niet meer steeds bezig te zijn met regelen, maar komt u meer aan de andere aspecten van diaconale zorg toe. Het aanbieden van budgetcoaching of budgetbeheer aan gemeenteleden die om ondersteuning vragen zorgt er voor dat uw hulp langdurig effect heeft.

  Mogelijkheden voor diaconieën

  Uw diaconie heeft er baat bij dat er effectief wordt omgegaan met de geboden ondersteuning. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw gemeenteleden te helpen. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Wanneer er behoefte is aan eenmalig advies, is de Budget-APK een goed middel. Dit is een uitgebreide scan van de financiële situatie van de betreffende persoon en/of gezin in kaart te brengen. Per situatie wordt een advies uitgebracht over de meest geschikte aanpak. Soms is een meer intensieve begeleiding noodzakelijk om erger te voorkomen.

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over wat Bobeldijk Financiële Zorgverlening voor u kan betekenen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Ervaringen met Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u hier lezen.

 • Advies

  Bobeldijk Financiële Zorgverlening verleent juridisch advies. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer u als niet-professional bent benoemd als (testamentair) bewindvoerder.

  Familiebewindvoerder

  In de aanvraag en uitvoering van het bewind kunt u tegen diverse vragen aanlopen. Bobeldijk Financiële Zorgverlening kan u daarbij van dienst zijn en ondersteunen waar u dat nodig hebt. Wij kunnen u adviseren wanneer u (juridische) vragen hebt over de uitoefening van uw taak, of helpen met het opstellen van de benodigde documenten. Wanneer u het bewind liever wilt overdragen aan een professionele bewindvoerder, bent u bij Bobeldijk Financiële Zorgverlening ook aan het juiste adres.

  Testamentair bewindvoerder

  Wanneer u bij testament bent benoemd als testamentair bewindvoerder kunt u behoefte hebben aan ondersteuning in de uitvoering daarvan. Wij kunnen u adviseren wanneer u (juridische) vragen hebt over de uitoefening van uw taak, of helpen met het opstellen van de benodigde documenten. Wanneer u het testamentaire bewind liever wilt overdragen aan een professionele bewindvoerder, bent u bij Bobeldijk Financiële Zorgverlening ook aan het juiste adres.

  Tarieven

  Het tarief voor juridisch advies worden per uur berekend en bedraagt €79,- (excl. btw). Voordat wij aan de slag gaan maken we een inschatting van de benodigde tijd. Wanneer u met enige regelmaat gebruik wilt maken van onze diensten is het ook mogelijk om een prijsafspraak te maken. Voor het opstellen van de volgende documenten rekenen wij dan in principe een vast tarief van €89,- (excl. btw) per document:

  • Boedelbeschrijving
  • Rekening en Verantwoording
  • Plan van Aanpak
  • Machtigingsverzoek rechtbank
  • Budgetplan

  Meer informatie

  Wanneer u meer informatie wilt over wat Bobeldijk Financiële Zorgverlening voor u kan betekenen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.