Wat is testamentair bewind?

Testamentair bewind beschermt het vermogen dat u zult nalaten. Wanneer dit bewind wordt ingesteld kan de erfgenaam niet zelf het beheer voeren over het na te laten vermogen. Dit kan wenselijk zijn wanneer de erfgenaam niet zelf in staat wordt geacht om goed met het vermogen om te gaan. Dit kan onder andere zijn vanwege de leeftijd of specifieke omstandigheden van de erfgenaam. Het hebben van een verslaving, problematische schulden of een beperkt verstandelijke vermogen van de erfgenaam of andere omstandigheden kunnen er toe leiden dat testamentair bewind zinvol is.

Afgescheiden vermogen

Het vermogen dat onder testamentair bewind wordt gesteld vormt juridisch gezien een ‘afgescheiden vermogen’. Het beheer daarvan komt niet aan de rechthebbende toe. In principe zijn schulden van de rechthebbende ook niet te verhalen op het vermogen dat onder bewind staat.

Hoe kan testamentair bewind worden ingesteld?

Bij testament kan er worden geregeld dat over de nagelaten of vermaakte goederen (het vermogen uit de erfenis) bewind wordt gevoerd door een bewindvoerder. Bobeldijk Financiële Zorgverlening kan u verder informeren over de mogelijkheden om testamentair bewind in te stellen. Een notaris kan u vervolgens verder helpen met het opstellen van een testament en het opnemen van testamentair bewind daarin

Met welk belang kan testamentair bewind worden ingesteld?

Testamentair bewind wordt vermoed te zijn ingesteld in het belang van de rechthebbende. Daarnaast kan het bewind ook worden ingesteld in het belang van een andere dan de rechthebbende, zoals bijvoorbeeld een vruchtgebruiker. Bij een gemeenschappelijk bezit kan er ook sprake zijn van een gemeenschappelijk belang.

Wat valt er wel en niet onder testamentair bewind?

Testamentair bewind wordt ingesteld over nagelaten goederen. Het is goed om te realiseren dat bij testamentair bewind niet de erfgenaam zelf onder bewind wordt gesteld. De rechthebbende wordt door het instellen van testamentair bewind ook niet handelingsonbekwaam. Wel is zijn bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten voor het vermogen dat onder het testamentair bewind valt beperkt.

Wat zijn de rechten van rechthebbende?

De persoon voor wie het testamentair bewind is ingesteld, de rechthebbende, voert niet zelf het beheer over het nagelaten vermogen. Dit wordt door de testamentair bewindvoerder gedaan. De rechthebbende heeft de medewerking of toestemming nodig van de testamentair bewindvoerder voor rechtshandelingen die betrekking hebben op het vermogen dat valt onder het testamentair bewind. De rechthebbende is naast de bewindvoerder wel bevoegd om handelingen te verrichten die voor het gewone onderhoud van de goederen nodig zijn, of handelingen die echt geen uitstel kunnen lijden.

Wat zijn de bevoegdheden van de bewindvoerder?

Welke bevoegdheden de bewindvoerder heeft kunnen in het testament worden geregeld. De wettelijke regeling is dat de bewindvoerder toestemming nodig heeft voor rechtshandelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de onder bewind staande goederen. Het is mogelijk om deze bevoegdheden bij testament te verruimen omdat het niet altijd gewenst is dat de bewindvoerder toestemming aan de rechthebbende moet vragen. Wanneer dat gewenst is kan de bewindvoerder bij testament ook worden opgedragen de erfenis op een bepaalde wijze te verdelen. In dat geval kan de bewindvoerder ook als executeur/afwikkelingsbewindvoerder worden benoemd.

Hoe eindigt het testamentair bewind?

Het testamentair bewind eindigt wanneer de termijn is verstreken waarvoor het is ingesteld. Dat wordt dus in het testament geregeld. Als het bewind alleen in belang van de rechthebbende is ingesteld kan de rechtbank het bewind ook opheffen op verzoek van de bewindvoerder. Dit kan worden verzocht als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of als aannemelijk is dat de rechthebbende de goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Ook de rechthebbende kan na vijf jaar, op deze gronden aan de rechtbank verzoeken het bewind op te heffen.

Wanneer u zelf als testamentair bewindvoerder bent benoemd

Regelmatig komt het voor dat een testamentair bewindvoerder binnen de familie wordt benoemd. In de praktijk kan dit tot onenigheid of spanningen leiden. U wilt de familieverhoudingen goed houden, maar merkt dat dit lastig is omdat u bij testament tot bewindvoerder bent benoemd. Vaak is in de notariële akte ook de mogelijkheid opgenomen om een opvolgende bewindvoerder te benoemen. Bobeldijk Financiële Zorgverlening kan in dat geval het testamentaire bewind van u overnemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op om de mogelijkheden door te spreken.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wilt over budgetbeheer door Bobeldijk Financiële Zorgverlening kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Winkelwagen